İletişim Bilgileri

GEBZE TOPRAK TARIM MAKINA PEYZAJ LTD STI

 • Yetkili Kişi: HAKAN HANİLÇE
 • Telefon numarası: +90 (262) 646-86-86
 • MSN: hakanisa@hotmail.com
 • Adres: MUSTAFAPAŞA MAHALLESİ İBRAHİMAĞA CADDESİ NO 49-A, GEBZE, Kocaeli, 41400, Türkiye

Sitedeki güncellemeler
DEMİR SÜLFAT 25 KG

DEMİR SÜLFAT 25 KG

DEMİR SÜLFAT
stokta var
15 TL
Satın Al
Ödeme ve Teslimat Şartları
İletişim Bilgileri
 • Yetkili Kişi: HAKAN HANİLÇE
 • Telefon numarası: +90 (262) 646-86-86
 • MSN: hakanisa@hotmail.com
 • Adres: MUSTAFAPAŞA MAHALLESİ İBRAHİMAĞA CADDESİ NO 49-A, GEBZE, Kocaeli, 41400, Türkiye
Ürün ile ilgili detaylı bilgi

. Madde/preparat ve s¸irket/tedarikçi bilgileri

Ürün bilgileri

Ürün Kodu : D-03

Ürün ismi : Demir II Sülfat Heptahidrat

Madde/preparat kullanımı:

Kimyasal Üretim

S¸irket/tedarikçi bilgileri

S¸ irket: ÖMER LÜTFÜ ÖZGÜL KİM. MAD. İTH. İHR. TİC. A.Ş.

Hamidiye cad. Altın Han Kat: No:135 Sirkeci İstanbul
Tel : 0 212 5110018-5110818
Fax : 0 212 5284836
e-posta : ozgul@olo.com.tr

 1. Biles¸im/içerikler bilgisi

CAS-No.: 7782-63-0
M: 278.02 g/mol EC-No: 231-753-5
Formülü: FeO4S 7H2O Kimyasal formül: FeSO4 7H2O

 1. Tehlikeler tespiti

Yutulması halinde zararlıdır.

 1. I˙lk yardım tedbirleri

Teneffüs ettikten sonra: temiz hava.
Cilt temasından sonra: Bol su ile yıkayın. Kirlenen giysiyi çıkarın. Göz temasından sonra: bol su ile göz kapag˘ı açık olarak yıkayın. Yuttuktan sonra: hastaya bol su içirin, kusturun, doktor çag˘ırın.

 1. Yangınla mücadele tedbirleri

Uygun yangın söndürme maddeleri:
En yakında depolanan materyallere uygun olarak. Özel riskler:
Yanıcı deg˘il. Çepeçevre ates¸ tehlikeli buharları serbest bırakabilir.
Yangın durumunda as¸ag˘ıdakiler gelis¸ebilir: sülfür oksitler.

Yangınla mücadelede özel koruyucu ekipmanlar:
Nefes alma aparatı olmadan tahlikeli bölgelerde kalmayınız. Dig˘er bilgiler:
Yangın söndürme suyunun yüzey suyuna ya da yeraltı suyuna sızmasını engelleyin.

 1. Kaza sonucu salıverme tedbirleri

Kis¸i ile ilgili önlemler. Tozların olus¸masına izin vermeyin; tozları solumayın. Madde temasını engelleyin.

Çevre koruyucu önlemler: Kanalizasyon sistemine girmesine izin vermeyin. Temizlik/absorpsiyon için prosedürler: Kurulayın. Atılması için gönderin. Etkilenmis¸ bölgeyi temizleyin.

 1. Kullanma ve depolama

Kullanma: Çözücülerden koruyarak depolayın.

Depolama:Sıkıca kapatılmıs¸. Kuru. Depo sıcaklıg˘ı: sınırlama yok.

 1. Maruz kalma kontrolleri/kis¸isel koruma

Kis¸isel koruyucu ekipmanlar:

Koruyucu giysi, kullanılan tehlikeli madde konsantrasyonu ve miktarına bag˘lı olarak , is¸yerine özgüsel olarak seçilmelidir. Kimyasallardan korunmak için, koruyucu giysilerde bulunan resistanslar her bir tedarikçi tarafından saptanmalıdır.
Solunum koruması: tozlar olus¸tug˘unda gerekir. El koruması: Tam temas halinde:
Eldiven materyali: nitril kauçuk Yüzey kalınlıg˘ı: 0.11 mm Etkileme zamanı: > 480 Min.

Sıçrama ile temas durumunda:
Eldiven materyali: nitril kauçuk Yüzey kalınlıg˘ı: 0.11 mm Etkileme zamanı: > 480 Min.

Kullanılacak eldivenler EC talimatı 89/686/EEC spesifikasyonlarına ve sonuç standard EN374’e uymalıdır, örneg˘in KCL.

740 Dermatril (tam temas), 740 Dermatril (sıçrama ile temas). Yukarıda belirtilen etkileme zamanı, tavsiye edilen eldiven çes¸idi örneg˘i ile EN374’e uygun olarak laboratuarda KCL ile belirlenmis¸tir. Bu öneri güvenlik bilgi formunda ve tarafımızdan tedarik edilen ve tarafımızdan belirlenen amaçta kullanılan ürünlere uygulanır. Dig˘er
maddelerle çözme ve karıs¸tırma ve EN374de belirtilen kos¸ullardan sapma durumunda CE-onaylı eldiven üreticisi ile temasa geçin. (örneg˘in KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Internet: www.kcl.de).

Endüstriyel hijyen:
Kirlenen giysiyi deg˘is¸tirin. Cilt koruyucu krem uygulanması tavsiye edilir. Madde ile çalıs¸tıktan sonra ellerinizi yıkayın.

 1. Fiziksel ve kimyasal özellikler

Form: katı
Renk: mavimsi-yes¸il
Koku: kokusuz pH deg˘eri
de 50 g/l H2O (20 ˚C) 3-4
Erime noktası > 60 ˚C (kristalli suyun serbest kalması)
Kaynama noktası mevcut deg˘il Ates¸leme derecesi yanıcı olmayan Parlama noktası yanıcı deg˘il Patlama limitleri düs¸ük uygulanamaz
yüksek uygulanamaz
Yog˘unluk (20 ˚C) 1.89 g/cm3
Bag˘ıl yog˘unluk ~ 600 kg/m3
Adı geçenin içindeki çözünürlüg˘ ü:
su (20 ˚C) ~ 400 g/l
Termal ayrıs¸ma > 300 ˚C
10. Stabilite ve reaktivite Kaçınılması gereken durumlar Nem.

Kaçınılması gereken maddeler

hiçbir bilgi yok

Tehlikeli ayrıs¸ma ürünleri

yangın durumunda: Bölüm 5’e bakınız.

Ek bilgi

ıs¸ıg˘a hassas; higroskopik.
ısıtıldıg˘ında kristalles¸me suyu serbest kalır.

 1. Toksikolojik bilgi

Akut zehirlilik

LD50 (oral, sıçan): 319 mg/kg (susuz madde).

Akuta yakından kronik zehirlilig˘e

Hassaslas¸ma: Hayvan deneylerinde: Hassaslas¸tırıcı etki yok.

Bakteriyel mutajenite: Ames testi: negatif

Dig˘er toksikolojik bilgi

Cilt temasından sonra: Hafif tahris¸ler. Göz temasından sonra: Hafif tahris¸ler.
Çok miktarda yuttuktan sonra: kanlı kusma, ishal, kan basıncında düs¸üs¸. Dig˘er notlar:
As¸ag˘ıdaki genel olarak çözünen demir biles¸iklerini kapsar: yuttuktan sonra mide bulantısı ve kusma. Çok miktarda emilince kardiyovaskular rahatsızlık olus¸ur. Karacig˘erde ve böbreklerde toksik etki. Dig˘er veriler

I˙leriki zararlı etkiler göz ardı edilemez.
Kimyasallarla ug˘ras¸ırken ürün her zamanki dikkat ile kullanılmalıdır.

 1. Ekolojik bilgi
  Biyolojik degradasyon: Biyodegradasyon belirlenmesindeki metodlar inorganik maddelere uygulanmaz. Ekotoksik etkiler: Biyolojik etkiler:
  Balık zehirlenmesi: P.reticulata LC50: 925 mg/l /96 h.
  Dafnia toksiklig˘i: Daphnia magna EC50: 152 mg/l /48 h (susuz madde).
  Bakteriyel zehirlenme: Pseudomonas fluorescens EC0: 100 mg/l /24 h (susuz madde).

I˙leri ekolojik veri: As¸ag˘ıdaki genel olarak çözünmüs¸ demir biles¸iklerini kapsar: balık: pH 6.5-7.5’de
0.9 mg/l’den sonrası toksiktir; pH 5.5-6.7’de 1 mg/l öldürücüdür; 50 mg/l balık hayatı için üst demir limitidir. Demir iyonları alkali ortamda toplandıg˘ında, suda yas¸ayan organizmalarda mekanik zarar olus¸ur.

Sulara, atık sulara ya da toprag˘a karıs¸masına izin vermeyin!

 1. I˙mha edilirken gözönünde bulundurulması gerekenler

Ürün:

Kimyasallar ulusal kurallara uygun s¸ekilde atılmalıdır. www.retrologistik.de adresinde ülke ve maddeye spesifik bilgileri ve temas edilecek kis¸ileri bulabilirsiniz.

Ambalaj:

Ürün ambalajı ülkeye spesifik kurallara uygun bir s¸ekilde imha edilmeli yada ambalaj geri dönüs¸üm sistemine gönderilmelidir. www.retrologistik.de adresinde ülke kos¸ullarına uygun özel bilgileri ve temas edilecek kis¸ileri bulabilirsiniz.

 1. Nakliye bilgisi

Nakil kanunlarına bag˘lı deg˘ildir.

 1. Yönetmelik bilgisi

EC talimatlarına uygun etiketlendirme
Sembol: Xn Sagliga zararli
R-ibareleri: 22 Yutulması halinde zararlıdır.
S-ibareleri: 24/25 Deri ve gözlerle temasından kaçınınız.

İndirgenmis¸ sınıflandıma (1999/45/EEC,Art.10,4)
Sembol: Xn Sagliga zararli
R-ibareleri: 22 Yutulması halinde zararlıdır.
S-ibareleri: —–

 1. Dig˘er bilgi

Buradaki bilgi s¸u andaki bilgilerimizin durumuna dayanmaktadır. Ürün için uygun güvenlik önlemlerini karakterize etmektedir. Ürünün özellikleriyle ilgili bir garanti vermez.

Sipariş bilgileri
 • Fiyat: 15 TL
Ticiz.com'un rehber kategorisi: Kocaeli'deki Hurda demir
Oluşturma tarihi: 11.09.2013 09:49
Düzenleme tarihi: 28.12.2018 12:41